foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Politika jakosti

Rozvoj systémů řízení vedlo NADIR s.r.o. k zavedení integrovaného systému řízení, pro který je používána zkratka IMS. Jeho základ tvoří systémy managementu kvality. Integrovaná politika NADIR s.r.o. určuje hlavní zásady integrovaného systému, které jsou uplatňovány na všech stupních řízení i ve vztahu k externím partnerům.

Všechny certifikované systémy jsou založené na dobrovolném dodržování stanovených systémových pravidel. Zavedením IMS se sjednotily postupy pro provádění různých různých činností a požadavky systémů managementu. Integrace systémů řízení u NADIR s.r.o. znamená, že výrobky nebo služby jsou ve všech stádiích posuzovány komplexně, tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, aby byly dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování životního prostředí.

V IMS jsou uplatňovány moderní prvky řízení, používané špičkovými firmami, jejichž důsledné využívání vede ke zkvalitnění zavedených procesů a zvyšování výkonnosti celé firmy. Kromě zlepšení pozice pro získávání zakázek mají výrazný preventivní charakter, tj. zavedení pořádku na jednotlivých pracovištích, předcházení nekvalitní výroby, předcházení ekologických havárií a rizik z oblasti bezpečnosti.

NADIR s.r.o. má zavedené systémy řízení v souladu s požadavky mezinárodních norem a národních programů. Certifikované systémy prezentují dodržování dohodnutých pravidel a systémový přístup při řízení níže uvedených oblastí. Vydané certifikáty jsou dokladem o splnění požadavků.

PDF soubor s textem Integrovaného systému řízení si můžete prohlédnout zde.
 

Kontextová nabídka

O společnosti