foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Politika jakosti

Rozvoj systémů řízení vedlo NADIR s.r.o. k zavedení integrovaného systému řízení, pro který je používána zkratka IMS. Jeho základ tvoří systémy managementu kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Integrovaná politika NADIR s.r.o. určuje hlavní zásady integrovaného systému, které jsou uplatňovány na všech stupních řízení i ve vztahu k externím partnerům.

Všechny certifikované systémy jsou založené na dobrovolném dodržování stanovených systémových pravidel. Zavedením IMS se sjednotily postupy pro provádění různých různých činností a požadavky systémů managementu kvality, environmentálního systému a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrace systémů řízení u NADIR s.r.o. znamená, že výrobky nebo služby jsou ve všech stádiích posuzovány komplexně, tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, aby byly dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování životního prostředí.

V IMS jsou uplatňovány moderní prvky řízení, používané špičkovými firmami, jejichž důsledné využívání vede ke zkvalitnění zavedených procesů a zvyšování výkonnosti celé firmy. Kromě zlepšení pozice pro získávání zakázek mají výrazný preventivní charakter, tj. zavedení pořádku na jednotlivých pracovištích, předcházení nekvalitní výroby, předcházení ekologických havárií a rizik z oblasti bezpečnosti.

NADIR s.r.o. má zavedené systémy řízení v souladu s požadavky mezinárodních norem a národních programů. Certifikované systémy prezentují dodržování dohodnutých pravidel a systémový přístup při řízení níže uvedených oblastí. Vydané certifikáty jsou dokladem o splnění požadavků.

PDF soubor s textem Integrovaného systému řízení si můžete prohlédnout zde.
 

Kontextová nabídka

O společnosti